20 Ottobre 2021
Franco Gambino

"Vasamu li manu, Baruni ! " ...............se quagghia deve volari........quagghia volerà !

22-03-2014 23:18 - .....Susiti e ...abballa!! Rubrica di Franco Gambino
Anticamente- c´erano cunti e cunti.....l´antichi erano "spiciusi" e nni sapevanu tanti, alcuni erano - credo- pura fantasia popolare , altri erano "momenti di vita" vissuti, a volte in prima persona e a volte frutto di un vero e proprio passaparola arricchito da "flash" inventati.

U Zzi Pippinu, nciuriatu "cacafuocu" per il suo estroso carattere , per la sua voce (chi paria...) ncazzusa, stava sempre in giro e tra una "chiacchiara e l´avutra" si trovava al centro di situazioni ....graziose che , poi , più colorite, venivano riportate nei suoi cunti. Era un uomo fantastico ed io, da giovanissimo, trascorrevo, di tanto in tanto, un pò del mio tempo ad accompagnarlo o ad ascoltarlo nei suoi cunti ...a tema, a seconda dei casi o delle persone che incontravamo. Oggi sono lontani i tempi dei ricchi feudatari... dai nobili casati che conducevano una vita ...."libertina", "spensierata" , approfittando del "bisogno" della povera gente che per un tozzo di pane veniva sfruttata e, in.....tutte le maniere.! Il cuntu di Don Pippinu viene oggi riportato, precisando che tutti i personaggi con nomi di fantasia vengono posti in luoghi differenti ......che nulla hanno riferimento con il nostro territorio......."accussì a finiemu : diceva u Zzxzì Pippinu ! ".....O fattu, jamu parrannu ! :

"U Baruni, oramai decisu, un vosi sentiri cchiù nudda raggiuni e cumannò al suo campieri " Biagiu dumani ammatinu mpaja a mula ntò carruzzinu e porta Santuzza o Misseriu ; ddà ccià cunsigni a Catarina a mammana e resta ritirata ddà, finu chi sgrava ; poi ci fannu i bagagli , accumpagnanu mPalermu p´à Merica, accussì si và cerca i so parenti, a sò patri e a sò matri. U picciriddu portalu o cummentu ri Alì a marina, a batè, ntà rota. . Mè figghiu u Baruneddu (chi curpa nn´avi si fù nuciutu ?!! ) parti subitu pi Roma , a studiari e ccà nun si devi viriri cchiù, finu a quannu un s´arriva a lauriari!

Santuzza fici nà fimminedda beddra beddra ca paria mpastata di zuccaru e meli. Ma la gioia di stà figghia chi cci avia nasciutu non era chi na gioia ntussicata....picchì a picciridda , pi vvuliri du Baruni, ora era pigghiata e purtata a Batè di Ali a marina. Ma mentri chiancennu la visteva, la matri ci vitti sutta n´ascidda du latu ru cori un disiù forti di culuri russu , forsi di cirasa e mentri a vasava pinsava ca forsi era chidda l´urtima vota. Catarina a mammana, ddà matina aspittava a Biagiu cù carruzzinu e quannu iddu vinni cci cunsignò a criatura cu n´ammogghiu di robbi e un bigliettu : "Non sugnu vattiata, vattiatimi e mittitimi comu nomu "Catena"....picchì mi restu ncatinata cu mmè patri e cu mmè matri : speramu cà a Maronna ra Catina fa u miraculu ". Biagiu lassò a picciridda cu i robbi dintra a "Rota r´à Batè" ru cummentu a marina e quannu turnò accompagnò u Baruneddu chi avia a partiri pi Roma a studiari. "Biagiu a viristi a picciridda ? " spiò u Baruneddu ;

" A visti Baruni ! tanta bedda e nzuccarata e tutta u vostru ritrattu.... ! Di nomu ci misinu Catena pi essiri ncatinata a so patri e a so matri....a lassai nta Rota Batè cu na pocu di robbi....sapiti , dici ca sutt´ascidda du latu mancu avi un disiu russu comu na cirasa. "..... P´ammucciari li lacrimi e a so cummuzioni u Baruneddu si vutò ra dd´abbanna e tirò un forti suspiru, nguttumatu ! .
A simana doppu tuccò a Santuzza : U trenu finu a Palermu e poi u vapuri p´Amerca pi gghiri a truvari i so parenti.

Passò tempu e u Baruneddu si maritò ca duchissa di Campofiorito.Ma, passaru tanti anni e figghi unni nasceru. Muriu u vechhiu Baruni e puru a Duchissa...u Baruneddu arristò orfanu e veduvu.
Doppu tanti duluri iddu pinsò a Santuzza chi si diceva fussi a America e forsi mancu s´avia maritatu. " Santuzza va beni , ma io vulissi a mè figghia ca ast´ura avissi sidici anni......Biagiu mpaja u carruzzinu vogghiu parrari cà Matri Batissa r´a marina" ....poi parrò puru chi carrabbineri...littri, dumanni...avvocati......- Na matina u Baruni Partiu pi Palermu, unni l´aspittava Santuzza ch´era turnata : ancora schetta e bedda comu prima ! Abbrazza e vasa.....ma,

"Ora pinsamu pi nostra figghia, chi di sicuru avi u nomu Catena....." Jamu chi di Catina cci nn´eranu dui e nnò stessu annu......"Iu a canusciu mmenzu a milli picchì sutt´ascidda di latu mancu (sx), avi un disiu" diceva Santuzza. Ma Catena , chidda cu disiu era stata aduttata ncasa di i Di Bella di Mitta. I Di Bella unnà vulianu lassari, ma davanti e sordi rù Baruni -ch´eranu assai- e davanti o jurici e u nutaru firmaru e accunsinteru a darici Catena a Patri e Matri naturali.....

Don Pippinu Cacafuocu, regolarmente, sempre a questo puntu, chiancieva ogni vota ca cuntava u Cuntu di Catena e Santuzza .......e in virità pensu che anche i miei lettori abbiano provato qualche...emozione alla lettura di questo cuntu. Una riflessione, per finire, ....chissà quanti aneddoti conosceva Don Pippinu....ca coi Baruna cci sapeva cummattiri ! .....e ancora oggi mi sovvengono le parole di Ignazio Buttitta nella sua poesia " a Turiddu Giulianu"........." Ah !!! chi n´hannu fattu mafia e baruna, .......... supra li nostri carni comu cani ! ".

Vi piaciu ?.....pi ragione di spazio in questo billissimu "Corriere Jonico" : "U cuntu è dittu , u Cuntu è finutu.....e ddatimi a biviri ca unn´aju vivutu ! "

Il Canto Poesia - Detto Popolare
raccolta franco gambino

raccolta franco gambino
i BARUNA !
Origine Madonie - ( di Nico Marino )

recitativo :
Don Liborio, assaviri che questa quagghia...
( R ) Se devi volari....quagghia volerà !

Ritornello:
Ci sunnu i ccilenza ci sunnu i Baruna
Ci sunni i ccilenza ci sunnu i Baruna
Cu tantu di stemma davanzi i Purtuna
Ci ricinu ancora "Vasamu li manu "

Strofa :
Però sia chiaru cà lu Barunatu
Ora nun è cchiù fattu di casatu
Ma lu Baruni ntà modernità
È addivintata na mentalità
E di Baruna nna vita assai cci nnè
Senza vardari ceti né curuna
Abbasta sulu na Lauria ri Dutturi
Sunnu tutti Baruna a comi e gghiè

Ritornello:............................

Recitativo :
Voscienza binirica Baruni
Sempri a Sua disposizioni !
e....si quagghia devi volari
quagghia volerà !

Ritornello e finale :....................


Realizzazione siti web www.sitoper.it
invia ad un amico
chiudi
Attenzione!
Non puoi effettuare più di 10 invii al giorno.
Informativa privacy
Testo dell'informativa da compilare...
torna indietro leggi Informativa privacy  obbligatorio

close
Utilizziamo i cookies
Questo sito utilizza cookie propri al fine di migliorare il funzionamento e monitorare le prestazioni del sito web e/o cookie derivati da strumenti esterni che consentono di inviare messaggi pubblicitari in linea con le tue preferenze, come dettagliato nella Cookie Policy. Per continuare è necessario autorizzare i nostri cookie. Cliccando sul pulsante ACCONSENTO, acconsenti all'uso dei cookie. Ignorando questo banner e navigando il sito acconsenti all'uso dei cookie.
Cookie Policy - Privacy Policy
Accetta i cookies necessari