08 Febbraio 2023
Franco Gambino

"Vasamu li manu, Baruni ! " ...............se quagghia deve volari........quagghia volerà !

22-03-2014 23:18 - .....Susiti e ...abballa!! Rubrica di Franco Gambino
Anticamente- c´erano cunti e cunti.....l´antichi erano "spiciusi" e nni sapevanu tanti, alcuni erano - credo- pura fantasia popolare , altri erano "momenti di vita" vissuti, a volte in prima persona e a volte frutto di un vero e proprio passaparola arricchito da "flash" inventati.

U Zzi Pippinu, nciuriatu "cacafuocu" per il suo estroso carattere , per la sua voce (chi paria...) ncazzusa, stava sempre in giro e tra una "chiacchiara e l´avutra" si trovava al centro di situazioni ....graziose che , poi , più colorite, venivano riportate nei suoi cunti. Era un uomo fantastico ed io, da giovanissimo, trascorrevo, di tanto in tanto, un pò del mio tempo ad accompagnarlo o ad ascoltarlo nei suoi cunti ...a tema, a seconda dei casi o delle persone che incontravamo. Oggi sono lontani i tempi dei ricchi feudatari... dai nobili casati che conducevano una vita ...."libertina", "spensierata" , approfittando del "bisogno" della povera gente che per un tozzo di pane veniva sfruttata e, in.....tutte le maniere.! Il cuntu di Don Pippinu viene oggi riportato, precisando che tutti i personaggi con nomi di fantasia vengono posti in luoghi differenti ......che nulla hanno riferimento con il nostro territorio......."accussì a finiemu : diceva u Zzxzì Pippinu ! ".....O fattu, jamu parrannu ! :

"U Baruni, oramai decisu, un vosi sentiri cchiù nudda raggiuni e cumannò al suo campieri " Biagiu dumani ammatinu mpaja a mula ntò carruzzinu e porta Santuzza o Misseriu ; ddà ccià cunsigni a Catarina a mammana e resta ritirata ddà, finu chi sgrava ; poi ci fannu i bagagli , accumpagnanu mPalermu p´à Merica, accussì si và cerca i so parenti, a sò patri e a sò matri. U picciriddu portalu o cummentu ri Alì a marina, a batè, ntà rota. . Mè figghiu u Baruneddu (chi curpa nn´avi si fù nuciutu ?!! ) parti subitu pi Roma , a studiari e ccà nun si devi viriri cchiù, finu a quannu un s´arriva a lauriari!

Santuzza fici nà fimminedda beddra beddra ca paria mpastata di zuccaru e meli. Ma la gioia di stà figghia chi cci avia nasciutu non era chi na gioia ntussicata....picchì a picciridda , pi vvuliri du Baruni, ora era pigghiata e purtata a Batè di Ali a marina. Ma mentri chiancennu la visteva, la matri ci vitti sutta n´ascidda du latu ru cori un disiù forti di culuri russu , forsi di cirasa e mentri a vasava pinsava ca forsi era chidda l´urtima vota. Catarina a mammana, ddà matina aspittava a Biagiu cù carruzzinu e quannu iddu vinni cci cunsignò a criatura cu n´ammogghiu di robbi e un bigliettu : "Non sugnu vattiata, vattiatimi e mittitimi comu nomu "Catena"....picchì mi restu ncatinata cu mmè patri e cu mmè matri : speramu cà a Maronna ra Catina fa u miraculu ". Biagiu lassò a picciridda cu i robbi dintra a "Rota r´à Batè" ru cummentu a marina e quannu turnò accompagnò u Baruneddu chi avia a partiri pi Roma a studiari. "Biagiu a viristi a picciridda ? " spiò u Baruneddu ;

" A visti Baruni ! tanta bedda e nzuccarata e tutta u vostru ritrattu.... ! Di nomu ci misinu Catena pi essiri ncatinata a so patri e a so matri....a lassai nta Rota Batè cu na pocu di robbi....sapiti , dici ca sutt´ascidda du latu mancu avi un disiu russu comu na cirasa. "..... P´ammucciari li lacrimi e a so cummuzioni u Baruneddu si vutò ra dd´abbanna e tirò un forti suspiru, nguttumatu ! .
A simana doppu tuccò a Santuzza : U trenu finu a Palermu e poi u vapuri p´Amerca pi gghiri a truvari i so parenti.

Passò tempu e u Baruneddu si maritò ca duchissa di Campofiorito.Ma, passaru tanti anni e figghi unni nasceru. Muriu u vechhiu Baruni e puru a Duchissa...u Baruneddu arristò orfanu e veduvu.
Doppu tanti duluri iddu pinsò a Santuzza chi si diceva fussi a America e forsi mancu s´avia maritatu. " Santuzza va beni , ma io vulissi a mè figghia ca ast´ura avissi sidici anni......Biagiu mpaja u carruzzinu vogghiu parrari cà Matri Batissa r´a marina" ....poi parrò puru chi carrabbineri...littri, dumanni...avvocati......- Na matina u Baruni Partiu pi Palermu, unni l´aspittava Santuzza ch´era turnata : ancora schetta e bedda comu prima ! Abbrazza e vasa.....ma,

"Ora pinsamu pi nostra figghia, chi di sicuru avi u nomu Catena....." Jamu chi di Catina cci nn´eranu dui e nnò stessu annu......"Iu a canusciu mmenzu a milli picchì sutt´ascidda di latu mancu (sx), avi un disiu" diceva Santuzza. Ma Catena , chidda cu disiu era stata aduttata ncasa di i Di Bella di Mitta. I Di Bella unnà vulianu lassari, ma davanti e sordi rù Baruni -ch´eranu assai- e davanti o jurici e u nutaru firmaru e accunsinteru a darici Catena a Patri e Matri naturali.....

Don Pippinu Cacafuocu, regolarmente, sempre a questo puntu, chiancieva ogni vota ca cuntava u Cuntu di Catena e Santuzza .......e in virità pensu che anche i miei lettori abbiano provato qualche...emozione alla lettura di questo cuntu. Una riflessione, per finire, ....chissà quanti aneddoti conosceva Don Pippinu....ca coi Baruna cci sapeva cummattiri ! .....e ancora oggi mi sovvengono le parole di Ignazio Buttitta nella sua poesia " a Turiddu Giulianu"........." Ah !!! chi n´hannu fattu mafia e baruna, .......... supra li nostri carni comu cani ! ".

Vi piaciu ?.....pi ragione di spazio in questo billissimu "Corriere Jonico" : "U cuntu è dittu , u Cuntu è finutu.....e ddatimi a biviri ca unn´aju vivutu ! "

Il Canto Poesia - Detto Popolare
raccolta franco gambino

raccolta franco gambino
i BARUNA !
Origine Madonie - ( di Nico Marino )

recitativo :
Don Liborio, assaviri che questa quagghia...
( R ) Se devi volari....quagghia volerà !

Ritornello:
Ci sunnu i ccilenza ci sunnu i Baruna
Ci sunni i ccilenza ci sunnu i Baruna
Cu tantu di stemma davanzi i Purtuna
Ci ricinu ancora "Vasamu li manu "

Strofa :
Però sia chiaru cà lu Barunatu
Ora nun è cchiù fattu di casatu
Ma lu Baruni ntà modernità
È addivintata na mentalità
E di Baruna nna vita assai cci nnè
Senza vardari ceti né curuna
Abbasta sulu na Lauria ri Dutturi
Sunnu tutti Baruna a comi e gghiè

Ritornello:............................

Recitativo :
Voscienza binirica Baruni
Sempri a Sua disposizioni !
e....si quagghia devi volari
quagghia volerà !

Ritornello e finale :....................


Realizzazione siti web www.sitoper.it
invia a un amico
icona per chiudere
Attenzione!
Non puoi effettuare più di 10 invii al giorno.
Informativa privacy
Testo dell'informativa da compilare...
torna indietro leggi Informativa privacy
 obbligatorio
generic image refresh


cookie