03 Febbraio 2023

Il Gallo "Scupuni" : .....chi fiura !

12-04-2014 07:00 - .....Susiti e ...abballa!! Rubrica di Franco Gambino
......era il solito ritornello mattutino.....Picciotti mei !....si allistemu prestu stà stagghiàta ( finire il lavoro assegnato senza limiti di tempo) stasira a finuta rì manciari Vi nnì cuntu unu ....speciali....per ora non pozzu parrari.....e un m´addumannati nenti ! Così u zzù Cicciu, anzianeddu pi la virità, si rivolgeva ai ragazzi ed ai bambini che aspettavano - come la moderna televisione- il "programma" r´ù cuntu.....

Alla sera dopo aver cenato nella grande sala, a tre a tre, davanti ogni "mafararda" o..."liemmu" pieno di cavatuna con la salsa di bottiglie e u "pizziceddu" di "carni"(a testa) supra a pasta, e qualche altra frutta di stagione .....e un bicchiere di vino della stipa vecchia....,- .di corsa, si recavano nel malasienu dove u Zzì Cicciu doveva mantenere la promesssa del cuntu speciale. Qualche minuto d´attesa....dovuto alle donne che dovevano sistemare ogni cosa e raggiungere i posti con le loro personali sedie o "firruzzi" r´ù zzì Jachinu.

Al grido "Silenzio tutti" r´ù Zzì Cicciu, i picciriddi si zittievanu e si sedevano a terra e, così solo, si poteva cominciare.....Accuminciamu l´uopira ....diceva u Zzì Cicciu.........."stasira Vi cuntu chidda r´ù addu ! " Sintiti ....sintiti......Aviti a sapiri ca una vota c´era, versu i "Mitta", Cumpari "Trummittuni"(nciuriatu accussì picchì avia a vuci grossa ! ), che non sapeva comu fari, era disperato, picchì nel suo "addinaru", da qualche settimana, le galline nun facianu cchiù uova....! ....datosi che u addu..... non era cchiù "valienti"´ comu una volta.! Appena scinniu a Missina, cci passi bonu di accattàri , un bellissimu gaddu nuovo. U purtò nnò addinaru e si ju a curcari. La mattina seguente, avennu u pinzeri sempri ddà, andò a dare una controllata o addinaru e sente le galline furibonde ittari vuci contro stu addu nuovu... e taliannulu cù rabbia cci dicianu.....: " chi schifiu !....sì cosa ri jttari ! ....livatinnillu di davanti pi ffavurieddu - !!! " mmìn...ia, .porca di una miseria!" - cuminciò a vuciari Cumpari "Trummittuni", - pure questo addu nuovu.... a scafazzò, non e´ per niente all´altezza di sti beddi addini mei !"

Cosi´ nel pomeriggio, iu ad una fiera di paisi...., ne cercò un´altro e ne trovò uno veramente in forma, grosso supra d´iddu,, fiammante nei colori, pinni puliti ,.....cci passi all´altezza nsomma ! Costò un pocu suvecchiu, e iddu u pigghiò nella speranza di vedere, finalmente, le sue galline soddisfatte e pronte pi fari beddi uova ! Sistemò u addu nel pollaio, e se ne andò ! Comu o suolitu.... ntè matinati-- u pinzeri era sempri ddà !-- si susiu e andò subito a controllare... Ma chi....nenti ! Mali nutizi...non c´era niente da fare... U addu con le gambe all´aria in mezzo al pollaio,chi respirava a malapena.... e i addini a cantaricci vuciannu : "jè Jè Jè bbbù... bbbù... bbbuffunazzu....chi nnì facisti r´ù beddru ´c´...ardunazzu...?", cu sputazzati - a lavallu tuttu !- " Comu un Tì vriogni, addazzu inutili ! ". U Cumpari "Trummittuni" disperatissimu, affruntatu,, non sapia piu´ cosa fare...! Mentri passiava nnà chiazza cci vosi spiari a Don Giammitru "Pinnabella" (ammuntuatu pi sti cosi....! ), il quale ci rissi : " Trommittoni ! un ghiocu di racazzi !.... è una cosa semplice....ma veramenti !!

"... Ho capito ca Tu non sai ca esiste un "nuovu" tipo di addu....ca mi cuntaru chi è.... modificato geneticamente... u chiamanu "u addu Scupuni", ed e´ in grado di soddisfare qualsiasi gallina, anche la piu´ frigita...Tè ccà "trommittoni", ccà cc´è l´indirizzo, informati e, ti fazzu a vidiri ca non te ne pentirai !!" -....Ccì duna u pizzinu cu ll´indirizzu e lo saluta. Mancu cci passi veru....di corsa e senza perdiri tempu....si nni và immediatamente all´indirizzo ca "Pinnabella" ci aveva dato.

Trasiu nnà putia e ci spiò si avevanu u "Addu Scupuni"....- Il Proprietario cci nni fici vidiri una dicina.....e ci dissi : "Signò mio è inotili chi lei talia e sceglie, sono tutti paraggi ! ognunu vali l´avutru !... Chi ffacemu ? " : - "Vede, questo e´ "il Gallo Scupuni", e´ un gallo prodotto artificialmente attraverso motazioni genetiche, creato appositamente con l´attributi particolari per galline difficili... Vossia Caro Amicu un si facissi mpressionare dall´aspetto spirisciutu, di "cosa di nenti", picchì si e´ piccolino, brutto e spinnacchiato..... e´ cosi´ perche´ la nostra tecnica, si devi migliorari, unn´e´ ancora perfetta, ma cci posso assicurari chi avi prestazioni pi ddivertimento, e.... " cafudda r´à bella ! " ca è una cosa speciali veramenti !!.....Sintissi a mmia.., rispose u Cumpari : "...ma quantu custa ?

" Ah....lei a questo non ci devi pinzari....custa assaiuliddu ....ma l´avi prisienti... "i Vuci" ??.....cci sarà u rivugghiu nnò addinaru ! Mi creda !- Pi llei.... costa 15 milioni, ma mi creda, sunnu picciuli biniditti...pinzassi ca le sue galline triplicheranno la loro produzione di uova. U Cumpari "Trummittuni" ci pinsò un pocu, poi, anche per la disperazione, decise di acquistarlo. Lo portò nel pollaio, e rivolgendosi alle galline ci dissi: "....Addivittivi, uora !" e sinni ju a curcari ! Ntè matinati si alzò e andò subito a vedere chi succiessi :.... le galline non le vedeva al loro posto.... un gran silenzio...

Entrò nel pollaio e osservò tutte le galline in un angolo lontano radunate che cantavano in coro : " Un vulemu furmintuni...vulemu il GALLO Scupuni......Un vulemu furmintuni EVVIVA GALLO Scupuni... VIVA GALLO Scupuni....olè." ! Mmì.......! ma allura questo gallo funziona...pi ddaveru, ma iddu unn´è ? Nnò addinaru nun c´e´. Cerca e cerca per tutto il giardino e mentre passava vicino il recintu ri majali, sentì le scrofe intonare "EVVIVA u ADDU SCUPUNI !... EVVIVA u ADDU SCUPUNI..."!! - oh BeddaMatri mia..., ma stù addu e´ insaziabile, un si po´ teniri...! Ma iddu unn´è ?!!! - Gli rimaneva di vedere nella Stalla : Entra e comincia a cercarlo : alza lo sguardo e sente in fondo alla stalla le mucche cantare in cerchio... "chi furtuni, chi furtuni...avemu u Addu SCUPUNI...! chi furtuni, chi furtuni avemu u Addu SCUPUNI... !!" " Ma chi gaddu è..... chistu unn´è gaddu, è una vera bestia... !

" Ma unn´è... ma unn´è ?...... mentre lo sta´ cercando, vede alcune Anatre reali, Coddi virdi, Cicogni.... " che sbulazziavanu in cerchio supra un campu - Ma chi succiessi ? Capaci ca u ficinu muoriri ! - ed infatti, mentre si avvicinava,sempre più intravide finalmente u Addu Scupuni, in mezzo al campo a gambe all´aria......pensò subito : "Cci appizzavi- 15 milioni, peccatu, buttati al vento...! Si avvicina al gallo in lacrime. Mio bieddru Addu !....Scupuneddu miu, chi ti succiessi... ? Comu aju a ffari ora chi mè addini ?....... Al che´... u Addu, si vota versu "Trummittuni" e ci fa...."

Ssss....silenzio non viri ca stò lavorando ? " e con lo sguardo e...le gambe rivolte verso il cielo (verso le anatre, a turno, che volavano...) : ........"Avanti un´altra !!! ".......bellu ah ! vi piaciu...? Ma...ora ca vi cuntavi chidda r´ù "Addu scupuni"..... pigghiamu u Vinu rù buttigghiuni !..... e cantannu dù canzuni .... caminamu a ginucchiuni e senza parrari a muzzu ....sintemu chidda r´ù Jadduzzu !


Il Canto Poesia - Detto Popolare
raccolta franco gambino

U jadduzzu Raccolta e trascriz. Carmelo Giacchino Epoca fine 800´- Origine Chiusa Sclafani

L´aviti vistu ´ ngnadduzzu cummari,
ca ora ora passau di cca.
Iù cu stu iaddu non ´sacciu cc´à fari,
ca notti e jornu ´npazziri mi fà.

ah! Chicchirichi
ti sentu cantari e non sacciu unni si.(si rpete)

Cummari bedda, sbagghiasturu strata
ca lu so iaddu ´ssa d´unni pigghiò.
Circatavillu ´nta nautra cuntrada,
no di sta strata sicuru passò.
ah! Chicchirichi
ti sentu cantari e non sacci´ unni si.(si ripete)

Ci pirmittiti cummari ca trasu,
c´à mia mi pari ca ciauru c´è.
Au si sbagghiati vi scippu lu nasu,
genti cchiù onesta di mia non cci nè.
ah! trasu...no.. no..(recitato).
Su ´npugnu di favi ca Melu purtò ..si ripete + la lite in scena !Realizzazione siti web www.sitoper.it
invia a un amico
icona per chiudere
Attenzione!
Non puoi effettuare più di 10 invii al giorno.
Informativa privacy
Testo dell'informativa da compilare...
torna indietro leggi Informativa privacy
 obbligatorio
generic image refresh


cookie