19 Settembre 2021

Il Gallo "Scupuni" : .....chi fiura !

12-04-2014 07:00 - .....Susiti e ...abballa!! Rubrica di Franco Gambino
......era il solito ritornello mattutino.....Picciotti mei !....si allistemu prestu stà stagghiàta ( finire il lavoro assegnato senza limiti di tempo) stasira a finuta rì manciari Vi nnì cuntu unu ....speciali....per ora non pozzu parrari.....e un m´addumannati nenti ! Così u zzù Cicciu, anzianeddu pi la virità, si rivolgeva ai ragazzi ed ai bambini che aspettavano - come la moderna televisione- il "programma" r´ù cuntu.....

Alla sera dopo aver cenato nella grande sala, a tre a tre, davanti ogni "mafararda" o..."liemmu" pieno di cavatuna con la salsa di bottiglie e u "pizziceddu" di "carni"(a testa) supra a pasta, e qualche altra frutta di stagione .....e un bicchiere di vino della stipa vecchia....,- .di corsa, si recavano nel malasienu dove u Zzì Cicciu doveva mantenere la promesssa del cuntu speciale. Qualche minuto d´attesa....dovuto alle donne che dovevano sistemare ogni cosa e raggiungere i posti con le loro personali sedie o "firruzzi" r´ù zzì Jachinu.

Al grido "Silenzio tutti" r´ù Zzì Cicciu, i picciriddi si zittievanu e si sedevano a terra e, così solo, si poteva cominciare.....Accuminciamu l´uopira ....diceva u Zzì Cicciu.........."stasira Vi cuntu chidda r´ù addu ! " Sintiti ....sintiti......Aviti a sapiri ca una vota c´era, versu i "Mitta", Cumpari "Trummittuni"(nciuriatu accussì picchì avia a vuci grossa ! ), che non sapeva comu fari, era disperato, picchì nel suo "addinaru", da qualche settimana, le galline nun facianu cchiù uova....! ....datosi che u addu..... non era cchiù "valienti"´ comu una volta.! Appena scinniu a Missina, cci passi bonu di accattàri , un bellissimu gaddu nuovo. U purtò nnò addinaru e si ju a curcari. La mattina seguente, avennu u pinzeri sempri ddà, andò a dare una controllata o addinaru e sente le galline furibonde ittari vuci contro stu addu nuovu... e taliannulu cù rabbia cci dicianu.....: " chi schifiu !....sì cosa ri jttari ! ....livatinnillu di davanti pi ffavurieddu - !!! " mmìn...ia, .porca di una miseria!" - cuminciò a vuciari Cumpari "Trummittuni", - pure questo addu nuovu.... a scafazzò, non e´ per niente all´altezza di sti beddi addini mei !"

Cosi´ nel pomeriggio, iu ad una fiera di paisi...., ne cercò un´altro e ne trovò uno veramente in forma, grosso supra d´iddu,, fiammante nei colori, pinni puliti ,.....cci passi all´altezza nsomma ! Costò un pocu suvecchiu, e iddu u pigghiò nella speranza di vedere, finalmente, le sue galline soddisfatte e pronte pi fari beddi uova ! Sistemò u addu nel pollaio, e se ne andò ! Comu o suolitu.... ntè matinati-- u pinzeri era sempri ddà !-- si susiu e andò subito a controllare... Ma chi....nenti ! Mali nutizi...non c´era niente da fare... U addu con le gambe all´aria in mezzo al pollaio,chi respirava a malapena.... e i addini a cantaricci vuciannu : "jè Jè Jè bbbù... bbbù... bbbuffunazzu....chi nnì facisti r´ù beddru ´c´...ardunazzu...?", cu sputazzati - a lavallu tuttu !- " Comu un Tì vriogni, addazzu inutili ! ". U Cumpari "Trummittuni" disperatissimu, affruntatu,, non sapia piu´ cosa fare...! Mentri passiava nnà chiazza cci vosi spiari a Don Giammitru "Pinnabella" (ammuntuatu pi sti cosi....! ), il quale ci rissi : " Trommittoni ! un ghiocu di racazzi !.... è una cosa semplice....ma veramenti !!

"... Ho capito ca Tu non sai ca esiste un "nuovu" tipo di addu....ca mi cuntaru chi è.... modificato geneticamente... u chiamanu "u addu Scupuni", ed e´ in grado di soddisfare qualsiasi gallina, anche la piu´ frigita...Tè ccà "trommittoni", ccà cc´è l´indirizzo, informati e, ti fazzu a vidiri ca non te ne pentirai !!" -....Ccì duna u pizzinu cu ll´indirizzu e lo saluta. Mancu cci passi veru....di corsa e senza perdiri tempu....si nni và immediatamente all´indirizzo ca "Pinnabella" ci aveva dato.

Trasiu nnà putia e ci spiò si avevanu u "Addu Scupuni"....- Il Proprietario cci nni fici vidiri una dicina.....e ci dissi : "Signò mio è inotili chi lei talia e sceglie, sono tutti paraggi ! ognunu vali l´avutru !... Chi ffacemu ? " : - "Vede, questo e´ "il Gallo Scupuni", e´ un gallo prodotto artificialmente attraverso motazioni genetiche, creato appositamente con l´attributi particolari per galline difficili... Vossia Caro Amicu un si facissi mpressionare dall´aspetto spirisciutu, di "cosa di nenti", picchì si e´ piccolino, brutto e spinnacchiato..... e´ cosi´ perche´ la nostra tecnica, si devi migliorari, unn´e´ ancora perfetta, ma cci posso assicurari chi avi prestazioni pi ddivertimento, e.... " cafudda r´à bella ! " ca è una cosa speciali veramenti !!.....Sintissi a mmia.., rispose u Cumpari : "...ma quantu custa ?

" Ah....lei a questo non ci devi pinzari....custa assaiuliddu ....ma l´avi prisienti... "i Vuci" ??.....cci sarà u rivugghiu nnò addinaru ! Mi creda !- Pi llei.... costa 15 milioni, ma mi creda, sunnu picciuli biniditti...pinzassi ca le sue galline triplicheranno la loro produzione di uova. U Cumpari "Trummittuni" ci pinsò un pocu, poi, anche per la disperazione, decise di acquistarlo. Lo portò nel pollaio, e rivolgendosi alle galline ci dissi: "....Addivittivi, uora !" e sinni ju a curcari ! Ntè matinati si alzò e andò subito a vedere chi succiessi :.... le galline non le vedeva al loro posto.... un gran silenzio...

Entrò nel pollaio e osservò tutte le galline in un angolo lontano radunate che cantavano in coro : " Un vulemu furmintuni...vulemu il GALLO Scupuni......Un vulemu furmintuni EVVIVA GALLO Scupuni... VIVA GALLO Scupuni....olè." ! Mmì.......! ma allura questo gallo funziona...pi ddaveru, ma iddu unn´è ? Nnò addinaru nun c´e´. Cerca e cerca per tutto il giardino e mentre passava vicino il recintu ri majali, sentì le scrofe intonare "EVVIVA u ADDU SCUPUNI !... EVVIVA u ADDU SCUPUNI..."!! - oh BeddaMatri mia..., ma stù addu e´ insaziabile, un si po´ teniri...! Ma iddu unn´è ?!!! - Gli rimaneva di vedere nella Stalla : Entra e comincia a cercarlo : alza lo sguardo e sente in fondo alla stalla le mucche cantare in cerchio... "chi furtuni, chi furtuni...avemu u Addu SCUPUNI...! chi furtuni, chi furtuni avemu u Addu SCUPUNI... !!" " Ma chi gaddu è..... chistu unn´è gaddu, è una vera bestia... !

" Ma unn´è... ma unn´è ?...... mentre lo sta´ cercando, vede alcune Anatre reali, Coddi virdi, Cicogni.... " che sbulazziavanu in cerchio supra un campu - Ma chi succiessi ? Capaci ca u ficinu muoriri ! - ed infatti, mentre si avvicinava,sempre più intravide finalmente u Addu Scupuni, in mezzo al campo a gambe all´aria......pensò subito : "Cci appizzavi- 15 milioni, peccatu, buttati al vento...! Si avvicina al gallo in lacrime. Mio bieddru Addu !....Scupuneddu miu, chi ti succiessi... ? Comu aju a ffari ora chi mè addini ?....... Al che´... u Addu, si vota versu "Trummittuni" e ci fa...."

Ssss....silenzio non viri ca stò lavorando ? " e con lo sguardo e...le gambe rivolte verso il cielo (verso le anatre, a turno, che volavano...) : ........"Avanti un´altra !!! ".......bellu ah ! vi piaciu...? Ma...ora ca vi cuntavi chidda r´ù "Addu scupuni"..... pigghiamu u Vinu rù buttigghiuni !..... e cantannu dù canzuni .... caminamu a ginucchiuni e senza parrari a muzzu ....sintemu chidda r´ù Jadduzzu !


Il Canto Poesia - Detto Popolare
raccolta franco gambino

U jadduzzu Raccolta e trascriz. Carmelo Giacchino Epoca fine 800´- Origine Chiusa Sclafani

L´aviti vistu ´ ngnadduzzu cummari,
ca ora ora passau di cca.
Iù cu stu iaddu non ´sacciu cc´à fari,
ca notti e jornu ´npazziri mi fà.

ah! Chicchirichi
ti sentu cantari e non sacciu unni si.(si rpete)

Cummari bedda, sbagghiasturu strata
ca lu so iaddu ´ssa d´unni pigghiò.
Circatavillu ´nta nautra cuntrada,
no di sta strata sicuru passò.
ah! Chicchirichi
ti sentu cantari e non sacci´ unni si.(si ripete)

Ci pirmittiti cummari ca trasu,
c´à mia mi pari ca ciauru c´è.
Au si sbagghiati vi scippu lu nasu,
genti cchiù onesta di mia non cci nè.
ah! trasu...no.. no..(recitato).
Su ´npugnu di favi ca Melu purtò ..si ripete + la lite in scena !Realizzazione siti web www.sitoper.it
invia ad un amico
chiudi
Attenzione!
Non puoi effettuare più di 10 invii al giorno.
Informativa privacy
Testo dell'informativa da compilare...
torna indietro leggi Informativa privacy  obbligatorio